Obsah

Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb.

Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb.

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení.

Pokyny pro žadatele:

Nahlížení do registru
Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. 
Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě. Písemná žádost musí obsahovat jméno příjemní, datum narození, adresu trvalého pobytu a doručovací adresu, liší-li se od adresy trvalého pobytu, datum a podpis žadatele. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Žádost o nahlédnutí do registru lze podat:

  • osobně u evidenčního orgánu
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  • elektronicky

Po ověření žádosti  o nahlédnutí do registru podané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky Vám pracovník evidenčního orgánu udělí uživatelské jméno a přístupové heslo, které Vám  doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou. Uživatelské jméno a přístupové heslo Vás opravňuje nahlížet na těchto stránkách  do registru v elektronické podobě z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.

>Formulář žádosti ke stažení<

 

Poučení - přestupky
Přestupku se dopustí fyzická osoba, která

  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru 
    v elektronické podobě podle § 13 odst. 4

Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

VSTUP DO REGISTRU OZNÁMENÍ - https://www.imunis.cz/esz/prihlaseni.aspx